Ban Giám hiệu

Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 28/06/2017
|

Nhà giáo Ưu tú - Thạc sĩ Lâm Văn Quản

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

-  Hiệu trưởng là người đứng đầu Trường, đại diện cho Nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của

Nhà trường theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và

các quy định nội bộ của Trường.

-  Phụ trách chung các hoạt động của Nhà trường;

-  Trực tiếp quản lý các công tác:

+ Định hướng và xây dựng mô hình tổ chức hoạt động, chiến lược phát triển Nhà trường; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác Đảng, Hội đồng trường;

+ Công tác quan hệ hợp tác và nghiên cứu phát triển; Chiến lược phát triển trường; Chương trình chất lượng cao;

+ Công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng;

+ Các chương trình dự án cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị;

-  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển; Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng; Khoa Quản trị - Kinh doanh; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Công tác xã hội; Trung tâm Đào tạo quốc tế
và Phát triển nguồn nhân lực; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Trung tâm Logistics HCE.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đảng Ủy viên - Phó Hiệu trưởng

-  Trực tiếp quản lý các công tác:

+ Công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh;

+ Công tác thi đua, khen thưởng;

+ Chế độ chính sách, tiền lương;

+ Văn hóa công sở;

+ Chăm lo đời sống, sức khỏe cho Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên và Học sinh – Sinh viên;

+ Công tác chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

-  Phụ trách Công đoàn;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 Thạc sĩ Khê Văn Mạnh

Đảng Ủy viên - Phó Hiệu trưởng

-  Trực tiếp quản lý các công tác:

+ Công tác đào tạo chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo liên kết doanh nghiệp;

+ Công tác tài chính – kế toán;

+ Công tác quản trị và phát triển cơ sở vật chất;

+ Công tác Học sinh – Sinh viên;

+ Công tác hành chính, tổng hợp;

+ Công tác chính trị, tư tưởng;

+ Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy;

+ Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

+ Các dịch vụ có thu khác: căn tin, bãi giữ xe…;

+ Dự án cải tạo nâng cấp khu A và khu C; các chương trình dự án cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị;

+ Theo dõi kế hoạch đầu tư và sửa chữa hàng năm; Theo dõi xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt;

-  Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên; Lực lượng tự vệ, Phòng cháy chữa cháy; Khoa Tài chính – Kế toán; Khoa Khoa học Cơ bản; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Dịch vụ tư vấn Kế toán kiểm toán – Thuế – Tài chính; Vườn ươm Khởi tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

|