Phân loại chất lượng Đảng viên năm 2015

Chi bộ | 17/11/2015
Phân loại chất lượng Đảng viên năm 2015

Hồ sơ phát triển Đảng

Chi bộ | 13/08/2015
Hồ sơ phát triển Đảng

Hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Chi bộ | 23/09/2015
Hồ sơ chuyển Đảng chính thức