Các biểu mẫu

Các loại biểu mẫu dành cho Giảng viên

Phòng Đào tạo | 18/09/2015
|

Các loại biểu mẫu dành cho Giảng viên

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Danh sách phân công giảng viên chấm thi
2 Biên bản bàn giao bài thi
3 Bản điều chỉnh điểm File Download
4 Tổng hợp thông tin sinh viên Cao đẳng Tín chỉ
|