Các biểu mẫu

Các loại biểu mẫu dành cho Giảng viên

Phòng Đào tạo | 18/09/2015
|

Các loại biểu mẫu dành cho Giảng viên

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Danh sách phân công giảng viên chấm thi
2 Biên bản bàn giao bài thi
3 Bản điều chỉnh điểm
4 Biên bản điều chỉnh điểm rèn luyện
5 Giấy đề nghị hoãn lên lớp
6 Báo cáo tình hình danh sách sinh  viên không đăng ký học phần Cao đẳng Tín chỉ
7 Tổng hợp thông tin sinh viên Cao đẳng Tín chỉ
8 Báo cáo tình hình đăng ký học phần Cao đẳng Khóa 10
|