Các biểu mẫu

Các loại biểu mẫu dành cho Học sinh - Sinh viên

Phòng Đào tạo | 18/09/2015
|
STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin tạm ngừng học (bảo lưu)
2 Đơn xin học lại
3 Đơn xin thôi học
4 Đơn xin miễn học phần
5 Đơn xin chấm phúc khảo
6 Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
7 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp (lần đầu)
8 Đơn đăng ký trả nợ học phần (dành cho trình độ TCCN)
9 Đơn xin thi lại Tốt nghiệp (đối với các HSSV không đạt TN)
10 Đơn xin xét tốt nghiệp (CĐ khóa 10)
|