Các biểu mẫu

Các loại biểu mẫu dành cho Học sinh - Sinh viên

Phòng Đào tạo | 18/09/2015
|
STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin tạm ngừng học (bảo lưu)
2 Đơn xin học lại
3 Đơn xin thôi học
4 Đơn xin miễn học phần
5 Đơn xin chấm phúc khảo
6 Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
7 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp (lần đầu)
8 Đơn đăng ký trả nợ học phần (dành cho trình độ Cao đẳng)
9 Đơn đăng ký trả nợ học phần (dành cho trình độ TCCN)
10 Đơn xin thi lại Tốt nghiệp (đối với các HSSV không đạt TN)
11 Đơn đăng ký học Tiếng Anh tăng cường
12 Phiếu đăng ký học phần (dành cho các khóa học chế tín chỉ_CĐ khóa 10)
13 Phiếu đăng ký điều chỉnh học phần (dành cho các khóa học chế tín chỉ_CĐ khóa 10)
14 Phiếu đăng ký học phần (dành cho các khóa học tín chỉ_CĐ)
14 Phiếu đăng ký điều chỉnh học phần (dành cho các khóa học tín chỉ_CĐ)
|