Các môn học đảm nhiệm

Các môn học đảm nhiệm

Khoa GD CT & PT | 27/07/2015
|

+ Khối Cao đẳng và Liên thông giảng dạy các môn:

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Khối Trung cấp chuyên nghiệp giảng dạy các môn:

- Giáo dục chính trị;

- Kinh tế chính trị.

|