Cán bộ viên chức

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ | 28/06/2017
|

 

             DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ           

STT CHỨC DANH SỐ LƯỢNG TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ EMAIL
1
Võ Thị Khánh Vân
01
ThS
Trưởng phòng
2
Trần Thu Thủy
01
ThS
Phó trưởng phòng
3
Nguyễn Thị Kim Hoàng
01
CN
Chuyên viên
4
Lê Thị Thanh Huyền
01
CN
Chuyên viên
5
Nguyễn Thị Tường Vy
01
CN
Chuyên viên
6
Lê Thị Như Quỳnh
01
CN
Chuyên viên
7
Võ Thị Thanh Trong
01
CN
Chuyên viên
trongvtt@kthcm.edu.vn 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Điện thoại: 028.38399644

 

           

 

|