Chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 28/06/2017
Quyết định 449/QĐ-CĐKT, ngày 20/10/2010

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ trình độ Cao đẳng hệ Chính qui

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 31/05/2016
Áp dụng cho Khóa 9 và khóa 10 trình độ Cao đẳng hệ Chính qui