Chương trình đào tạo áp dụng cho K15 từ 01/09/2020

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 07/10/2020

Quy định về xét điểm rèn luyện của sinh viên

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 18/07/2020

Chuẩn đầu ra Tin học

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 13/06/2020
Quy định về chuẩn đầu ra tin học khi xét tốt nghiệp

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 13/06/2020
Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp

Quy định đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 01/01/2020