Chức năng – nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ

Khoa GD CT & PT | 27/07/2015
|

Khoa Giáo dục Chính trị và Pháp luật có chức năng giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các môn Pháp luật đại cương và một số môn khoa học khác… cho các hệ đào tạo trong Nhà trường. Song song với công tác giảng dạy, Khoa Giáo dục Chính trị và Pháp luật còn có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho HSSV trong trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giảng dạy các môn Lý luận Chính trị và Pháp luật cho HSSV.

Quản lý giảng viên, HSSV theo sự phân cấp quản lý của các Khoa, của Hiệu trưởng.

Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật và sinh hoạt Chính trị đầu khóa.

Biên soạn đề cương, đề cương chi tiết các môn Lý luận chính trị và Pháp luật.

Tổ chức dự giờ và đánh giá giờ giảng của giảng viên; phối hợp với Phòng đào tạo, các Khoa – Bộ môn để quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị và Pháp luật cho HSSV.

|