Chức năng – nhiệm vụ

chức năng - nhiệm vụ

Khoa GD CT & PT | 27/07/2015
|

Tổ bộ môn Mác – Lênin là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu với chức năng quản lý toàn diện các hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị. Quản lý đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trong đơn vị.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho HS - SV.

Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy các môn Lý luận chính trị, sinh hoạt chính trị đầu khóa.

Biên soạn đề cương chi tiết các môn Lý luận chính trị.

Tổ chức dự giờ và đánh giá giờ giảng của giảng viên; phối hợp với Phòng đào tạo, các Khoa – Bộ môn để quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị cho HS – SV.

Thông qua các buổi học tập Chính trị đầu năm, Tổ bộ môn Mác – Lênin có nhiệm vụ phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục&Đào tạo và của Nhà trường đến HS – SV.

 Phối hợp với Đoàn trường – Hội sinh viên tổ chức các cuộc thi HS - SV giỏi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phục vụ các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

|