Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 28/06/2017
|

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

- Sinh viên tham khảo: xem tại đây

|