Chương trình đào tạo

Thông tin chương trình đào tạo chính quy Cao đẳng áp dụng từ năm học 2017

Phòng Đào tạo | 15/09/2017
|

Chương trình đào tạo ngành  Quản trị kinh doanh - Tiến trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kế toán - Tiến trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành  Công tác xã hội - Tiến trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh - Tiến trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại - Tiến trình đào tạo

|