Chương trình đào tạo

Thông tin chương trình đào tạo khóa 11 trình độ cao đẳng (khóa học 2015 - 2018)

Phòng Đào tạo | 15/01/2016
|

 Quyết định ban hành chương trình đào tạo: File Download

1. Chương trình đào tạo ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (xem File Download)

2. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành QTKD (xem File Download)

3. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành QTKD XNK (xem File Download)

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (xem File Download)

5. Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh - chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (xem File Download)

6. Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội - chuyên ngành Công tác xã hội (xem File Download)

Chú thích chương trình đào tạo (xem tại đây)

|