Chương trình đào tạo

Thông tin chương trình đào tạo khóa 12 trình độ cao đẳng (khóa học 2016 - 2019)

Phòng Đào tạo | 03/10/2016
|

Chương trình đào tạo khóa 12: File Download

1. Chương trình đào tạo ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (xem tại đây)

2. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành QTKD (xem tại đây)

3. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành QTKD XNK (xem tại đây)

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (xem tại đây)

5. Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh - chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (xem tại đây)

6. Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội - chuyên ngành Công tác xã hội (xem tại đây)

Chú thích chương trình đào tạo (xem tại đây)

|