Chương trình đào tạo

Thông tin chương trình đào tạo chính quy Trung cấp chuyên nghiệp K.26 khoá học 2015 - 2017

Phòng Đào tạo | 25/04/2016
|

1. Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp (xem tại đây)

2. Chương trình đào tạo ngành Quản lý doanh nghiệp (xem tại đây)

3. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu ( xem tại đây)

Chú thích chương trình đào tạo (xem tại đây)

|