Chương trình đào tạo

Thông tin chương trình đào tạo từ năm học 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 12/10/2018
|

Trình độ Trung cấp

Ngành Kế toán doanh nghiệp: File Download

Ngành Quản lý doanh nghiệp: File Download

Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu: File Download

Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụFile Download

Ngành Hướng dẫn du lịch: File Download

Ngành Logistic: File Download

Ngành Kế toán hành chính sự nghiệp: File Download

Trình độ Cao đẳng 

Ngành Kế toán: File Download

Ngành Tiếng Anh: File Download

Ngành Quản trị Kinh doanh: File Download

Ngành Công tác Xã hội: File Download

Ngành Kinh doanh Quốc tế: File Download

 

 

|