Tết Holiday - 21/01/2016

Khoa Ngoại ngữ | 18/01/2016
Buổi gặp gỡ chủ đề Tết Holiday vào ngày 21/01/2016

Buổi sinh hoạt chủ đề Sports

Khoa Ngoại ngữ | 06/01/2016
Thông tin về buổi sinh hoạt ngày 10/01/2016 chủ đề Thể thao

Some photos about previous meetings: Childhood Dream (07/10/2015), Halloween (30/10/2015), How To Be A Good Student (15/11/2015)

Khoa Ngoại ngữ | 17/12/2015
Một số hình ảnh về các buổi sinh hoạt tháng 10 và 11 của câu lạc bộ

New Year Celebration - 27/12/2015

Khoa Ngoại ngữ | 22/12/2015
Tin tức về buổi sinh hoạt New Year Celebration

Buổi sinh hoạt I HAVE A DREAM

Khoa Ngoại ngữ | 10/12/2015
Buổi sinh hoạt diễn ra vào ngày 17/12/2015 lúc 8:30 tại Phòng Hội thảo - Khu C

Hoạt động tháng 12

Khoa Ngoại ngữ | 08/12/2015
Những hoạt động sẽ tổ chức vào tháng 12