Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.10 và K.9 (học lại cùng K.10) HK2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 08/06/2016
|

Danh sách vào điểm thi lần 2 Cao đẳng K.10 học kỳ 2 NH 2015 - 2016

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm các lớp CKD 10 (danh sách chính thức)
2 Danh sách vào điểm các lớp CXN 10 (danh sách chính thức)
3 Danh sách vào điểm các lớp CKT 10 (danh sách chính thức)
4 Danh sách vào điểm các lớp CQT 10 (danh sách chính thức)
5 Danh sách vào điểm các lớp CTA 10 (danh sách chính thức)
6 Danh sách vào điểm các lớp CTX 10 (danh sách chính thức)

 

Danh sách vào điểm thi lại lần 2 Cao đẳng K.9 học kỳ 2 NH 2015 - 2016 (học lại cùng CĐ K.10)

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm các lớp CKD 9 (danh sách chính thức)
2 Danh sách vào điểm các lớp CXN 9 (danh sách chính thức)
3 Danh sách vào điểm các lớp CKT 9 (danh sách chính thức)
4 Danh sách vào điểm các lớp CQT 9 (danh sách chính thức)
5 Danh sách vào điểm các lớp CTA 9 (danh sách chính thức)

Lưu ý:

      * GV khi nộp điểm về P.ĐT "cần" tải về danh sách chính thức cuối cùng để vào điểm vì có 1 số trường hợp bảo lưu của SV phát sinh.
      * Khuyến nghị: sử dụng phần mềm MS Excel 2010 để thao tác trên các file tốt hơn.

|