Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.8 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.10 HK2 NH 2015 - 2016)

Phòng Đào tạo | 27/05/2016
|

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.8 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.10 HK2 NH 2015 - 2016) 

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm CĐ K.8 thi lần 2 (học trả nợ học phần chung với CĐ K.10 HK2 NH 2015-2016) 
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)

Lưu ý:

      * Khuyến nghị: sử dụng phần mềm MS Excel 2010 để thao tác trên các file tốt hơn.

|