Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.9, K.10 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK2 NH 2015 - 2016) và CĐ K.11 nhận điểm I HK2 NH 2015-2016

Phòng Đào tạo | 06/07/2016
|

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.9, K.10 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK2 NH 2015 - 2016)  và SV CĐ K.11 nhận điểm I

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm CĐ K.11 nhận điểm I trong đợt thi chính thức học kỳ 2 
(danh sách chính thức)
2 Danh sách vào điểm CĐ K.9 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK2 NH 2015 - 2016)  (danh sách chính thức)
3 Danh sách vào điểm CĐ K.10 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK2 NH 2015 - 2016)  (danh sách chính thức)

Lưu ý:

      * Khuyến nghị: sử dụng phần mềm MS Excel 2010 để thao tác trên các file tốt hơn.

|