Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi và thi lại các Khóa Cao đẳng học kỳ 1 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 27/10/2015
|

Danh sách vào điểm thi Cao đẳng học kỳ 1 NH 2015 - 2016

I. Danh sách vào điểm thi các khoá Cao đẳng học kỳ 1 NH 2015 - 2016

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm HK5 Khóa 9 (danh sách chính thức)
2 Danh sách vào điểm HK3 Khóa 10 (danh sách chính thức)
3 Danh sách vào điểm HK1 Khoá 11 (danh sách chính thức)
4 Danh sách vào điểm học phần AVCB1 Khoá 11 (danh sách chính thức)
5 Danh sách Khóa 8 thi cùng Khóa 9  HK5 (danh sách chính thức)
6 Danh sách Khóa 9 thi cùng Khóa 10 HK 3 (danh sách chính thức)
7 Danh sách Khóa 10 thi cùng Khóa 11 HK1 (danh sách chính thức)
8 Danh sách Khóa 8 thi cùng Khóa 11 HK1 (danh sách chính thức)
9 Danh sách Khóa 9 thi cùng Khóa 11 HK1 (danh sách chính thức)

II. Danh sách vào điểm thi lại khóa 10 Cao đẳng học kỳ 1 NH 2015 - 2016

STT Lớp
1 Danh sách vào điểm HK3 lớp CTX 10
2 Danh sách vào điểm HK3 lớp CTA 10
3 Danh sách vào điểm HK3 lớp CKD 10
4 Danh sách vào điểm HK3 lớp CXN 10
5 Danh sách vào điểm HK3 lớp CKT 10
6 Danh sách vào điểm HK3 lớp CQT 10
7 Danh sách vào điểm khóa 9 học lại cùng khóa 10

III. Danh sách vào điểm thi lại các lớp mở học phần Cao đẳng học kỳ 1 NH 2015 - 2016

STT Lớp
1 Danh sách vào điểm khóa 8
2 Danh sách vào điểm khóa 9

IV. Danh sách vào điểm thi lại khóa 9 Cao đẳng học kỳ 1 NH 2015 - 2016

STT Lớp
1 Danh sách vào điểm HK5 lớp CXN 9
2 Danh sách vào điểm HK5 lớp CTA 9
3 Danh sách vào điểm HK5 lớp CQT 9
4 Danh sách vào điểm HK5 lớp CKD 9
5 Danh sách vào điểm HK5 lớp CKT 9
6 Danh sách vào điểm khóa 8 học lại cùng khóa 9

 

 Lưu ý:

      * Các GV giảng dạy môn AVCB1 sẽ download danh sách vào điểm HK1 khoá 11 riêng để cập nhật.
      * GV khi nộp điểm về P.ĐT "cần" tải về danh sách chính thức cuối cùng để vào điểm vì có 1 số trường hợp bảo lưu của SV phát sinh.
      * Khuyến nghị: sử dụng phần mềm MS Excel 2010 để thao tác trên các file tốt hơn.

|