Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi và thi lại các Khóa Cao đẳng học kỳ 2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 03/03/2016
|

I. Danh sách vào điểm thi Cao đẳng K.11 học kỳ 2 NH 2015 - 2016

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần GDTC2 bộ môn Cầu lông)
(danh sách cập nhật đến ngày 03/06/2016)
2 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần GDTC2 bộ môn Bóng chuyền)
(danh sách cập nhật đến ngày 03/06/2016)
3 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần GDTC2 bộ môn Bóng đá)
(danh sách cập nhật đến ngày 03/06/2016)
4 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần GDTC2 bộ môn Điền kinh)
(danh sách cập nhật đến ngày 03/06/2016)
5 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần Anh văn căn bản 2
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
6 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần Kỹ năng giao tiếp)
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
7 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần Marketing căn bản)
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
8 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần Quản trị doanh nghiệp)
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
9 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần Quản trị học)
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
10 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(học phần Tâm lý học quản lý)
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
11 Danh sách vào điểm HK2 CĐ K.11
(các học phần khác)
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)

 

II. Danh sách vào điểm thi các khoá trước thi kèm CĐ K.11 học kỳ 2 NH 2015 - 2016

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm CĐ K.8 trả nợ học phần chung với HK2 CĐ K.11
(danh sách cập nhật đến ngày 27/05/2016)
2 Danh sách vào điểm CĐ K.9 trả nợ học phần chung với HK2 CĐ K.11  (danh sách cập nhật đến ngày 17/06/2016)
3 Danh sách vào điểm CĐ K.10 trả nợ học phần chung với HK2 CĐ K.11  (danh sách cập nhật đến ngày 17/06/2016)

 

III. Danh sách vào điểm thi Cao đẳng K.9, K.10 học kỳ 2 NH 2015 - 2016

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm HK4 CĐ Khoá 10 (học phần Thống kê kinh doanh lớp CQT 10/2) (danh sách cập nhật đến ngày 23/04/2016)
2 Danh sách vào điểm HK4 CĐ Khoá 10 (học phần Bảo hiểm lớp CKT 10/2, CKT 10/3) (danh sách cập nhật đến ngày 23/04/2016)
3 Danh sách vào điểm HK4 CĐ Khóa 10 (danh sách cập nhật đến ngày 23/04/2016)
4 Danh sách vào điểm HK4 CĐ Khoá 10 (dành cho các học phần tự chọn: Marketing, Quản trị DN) (danh sách cập nhật đến ngày 23/04/2016)
5 Danh sách vào điểm CĐ K.7 trả nợ học phần cùng CĐ K.10 HK4 (danh sách cập nhật đến ngày 23/04/2016)
6 Danh sách vào điểm CĐ Khóa 9 (danh sách cập nhật đến ngày 03/03/2016)
7 Danh sách vào điểm CĐ CTA9 (dành cho học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam) (danh sách chính thức)

 Lưu ý:

      * GV khi nộp điểm về P.ĐT "cần" tải về danh sách chính thức cuối cùng để vào điểm vì có 1 số trường hợp bảo lưu của SV phát sinh.
      * Khuyến nghị: sử dụng phần mềm MS Excel 2010 để thao tác trên các file tốt hơn.

|