Danh sách HS-SV dự thi

Danh sách Sinh viên dự thi kỳ thi lần 2 Học kỳ III năm học 2018-2019

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 10/09/2019
|
STT Ma mon hoc Ten mon hoc Danh sach

1

0101000263 Tài chính doanh nghiệp (3) File Download
2 0101000684 Nguyên lý kế toán File Download
3 0101000728 Anh văn chuyên ngành KDTM File Download
4 0101000311 Anh văn căn bản (1) File Download
5 0101000685 Thuế File Download
6 0101000686 Tài chính doanh nghiệp 1 File Download
7 0101000744 Đầu tư quốc tế File Download
8 0101000312 Anh văn căn bản (2) File Download
9 0101000688 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 File Download
10 0101000746 Kinh tế ngoại thương File Download
11 0101000780 Quản trị chất lượng File Download
12 0101000784 Quản trị sản xuất  File Download
13 0101000791 Thực hành quản trị trên máy File Download
14 0101000796 Kế toán tài chính doanh nghiệp File Download
15 0101000692 Thị trường chứng khoán File Download
16 0101000725 Tin học ứng dụng trong kinh doanh File Download
17 0101000781 Quản trị Marketing File Download

 

|