Biểu mẫu Báo cáo sau tập huấn

Phòng Tổ chức cán bộ | 29/09/2017

Đơn cam kết nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng chuẩn trình độ chuyên môn

Phòng Tổ chức cán bộ | 16/08/2016
Đơn cam kết nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng chuẩn trình độ chuyên môn

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Phòng Tổ chức cán bộ | 15/09/2017
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp