Kết quả thi học kỳ 3 khóa 27 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 11/01/2018
Học sinh xem kết quả thi học kỳ 3 tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả thi lại học kỳ 2 khóa 27 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 31/07/2017
Học sinh xem kết quả thi lại học kỳ 2 khóa 27 TCCN tại file đính kèm

Kết quả thi học kỳ 2 khóa 27 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 12/07/2017
Học sinh xem kết quả thi học kỳ 2 tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả báo cáo thực tập lớp 26QTKD

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 31/05/2017
Học sinh lớp 26QTKD xem kết quả báo cáo thực tập tại file đính kèm

Kết quả thi lại học kỳ 1 khóa 27 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 09/05/2017
Học sinh xem kết quả thi lại học kỳ 1 tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả thực tập nghề nghiệp lớp 26QTKD

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 15/04/2017
Học sinh xem kết quả thực tập nghề nghiệp tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả thi học kỳ 1 khóa 27 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 18/03/2017
Học sinh xem kết quả thi học kỳ 1 tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả thi lại học kỳ 3 khóa 26 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 24/01/2017
Học sinh xem kết quả thi lại học kỳ 3 tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả trả nợ môn AVCN - Lớp trả nợ học phần khóa 25 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 14/12/2016
Học sinh xem kết quả tại file đính kèm. Nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Kết quả thi học kỳ 3 khóa 26 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 06/12/2016
Học sinh xem kết quả thi học kỳ 3 tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.