Điểm thi

Kết quả thi học kỳ 3 khóa 26 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 06/12/2016
|

Anh văn chuyên ngành:File Download

Khởi tạo doanh nghiệp: File Download

Phân tích hoạt động kinh doanh: File Download

Quản trị chất lượng: File Download

Quản trị marketing: File Download

Quản trị nguồn nhân lực: File Download

Quản trị sản xuất: File Download

Quản trị tài chính: File Download

Thực hành kinh doanh: File Download

Giáo dục quốc phòng: File Download

 

 

 

|