Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên - CLB

Danh sách Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 28/06/2017
|

 DANH SÁCH CHI ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2016 - 2017

Stt Chi Đoàn Bí Thư Ghi chú
1 CKT 10/1 Phan Thị Mỹ Linh  
2 CKT 10/2  Hồ Kim Phong  
3 CKT 10/3  Nguyễn Thị Hương Giang  
4 CKT 10/4  Đặng Thị Thu Thủy  
5 CKT 10/5  Văn Nhật Thanh  
6 CKT 10/6  Phan Thị Cẩm Tiên  
7 CKT 10/7  Nguyễn Thị Kim Thoa  
8 CKT 10/8  Nguyễn Thị Yến  
9 11CKT01  Nguyễn Thị Lan phương  
10 11CKT02  Trần Thị Tuyết Hương  
11 11CKT03  Nguyễn Thị Phương Thùy  
12 11CKT04  Mai Ngọc Anh Thư  
13 11CKT05  Nguyễn Nữ Thùy Linh  
14 11CKT06  Trương Thị Phận  
15 11CKT07  Dương Nguyễn Thúy Quyền  
16 12CKT01  Trần Đỗ Yến Như  
17 12CKT02   Đặng Thị Ngọc Ánh  
18 12CKT03  Phan Thị Minh Tú  
19 12CKT04  Trần Thị Minh Hà  
20 12CKT05  Đỗ Thị Mỹ Phượng  
21 12CKT06  Vũ Thị Tịnh  
22 12CKT07  Bạch Thị Thu Uyên  
23 12CKT08  Trương Đình Kính  
24 27KTDN  Nguyễn Minh Thoại  

 

|