Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Khoa Quản trị Kinh doanh | 27/07/2017
|

1. Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Stt Giảng viên Môn giảng dạy Liên hệ
 1 ThS. Trần Kim Đính
 • Quản trị học
 • Quản trị sản xuất
 • Quản trị thương hiệu
 2 Nguyễn Ngọc Đức
 • Quản trị học
 • Quản trị chất lượng
 • Thực hành kinh doanh
 3 ThS. Huỳnh Thanh Giang
 • Kỹ thuật quản trị
 • Quản trị Marketing
 4 ThS. Lê Thị Hồng Hà
 • Quản trị tài chính
 • Chiến lược kinh doanh
 5 ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
 • Quản trị học
 • Kỹ năng quản trị
 6 ThS. Nguyễn Thị Hiền Lương
 • Quản trị sản xuất
 • Quản trị doanh nghiệp
 7 ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Kinh tế vi mô
 • Quản trị sản xuất
 • Quản trị doanh nghiệp
 8 Trương Thị Hoài Phương
 • Quản trị HCVP
 • Kinh tế vi mô
 9 ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị dự án
 • Quản trị rủi ro
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 10 ThS. Lương Trần Quỳnh
 • Kinh tế vi mô
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 11 ThS. Huỳnh Thị Thiệt
 • Tâm lý học đại cương
 • Tâm lý học quản lý
 • Đạo đức kinh doanh
 • Thực hành kinh doanh
 12 ThS. Lê Đức Thọ
 • Quản trị học
 • Chiến lược kinh doanh
 13 ThS. Nguyễn Ngọc Thuận
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị rủi ro
 • Khởi tạo doanh nghiệp
 14 ThS. Trần Thị Thu Trang
 • Kinh tế vi mô
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 15 Lê Thị Ngọc Trâm
 • Kinh tế vi mô
 • Quản trị học
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị doanh nghiệp
 16 ThS. Huỳnh Thị Quỳnh Tuyên
 • Quản trị dự án
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Phương pháp NCKH
 17 ThS. Trần Ngọc Phương Uyên
 • Quản trị dự án
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Phương pháp NCKH
 18 ThS. Hoàng Tú Uyên
 • Tâm lý học đại cương
 • Tâm lý học quản lý
 • Đạo đức kinh doanh
 • Quản trị HCVP
19 ThS. Nguyễn Vĩnh Phước
 • Giảng viên tập sự

 2. Giảng viên thỉnh giảng

Stt Giảng viên Môn giảng dạy Liên hệ
 1 ThS. Trần Thị Vân Anh
 • Quản trị chất lượng
 2 ThS. Đào Văn Đạt
 • Kinh tế vi mô
 3 ThS. Lê Thanh Đức
 • Phương pháp NCKH
 • E-mail: duclt@kthcm.edu.vn
 • Đơn vị: Phòng Đào tạo
 • Chức vụ: Phó trưởng phòng
 4 ThS. Võ Tấn Tài
 • Quản trị Marketing
 • Chiến lược kinh doanh

 

|