Giới thiệu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Phòng Công tác HSSV | 08/08/2015
|

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên.

  • Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường
  • Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy chế hiện hành.
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội trong trường.
  • Theo dõi điểm danh học sinh, sinh viên vắng mặt; báo cáo đề xuất cấm thi, kiểm tra theo quy chế.
  • Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên theo quy chế hiện hành.
  • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

 

|