Giới thiệu

Chức năng - nhiệm vụ của Phòng QHHT&NCPT

Phòng QHHT & NCPT | 01/03/2016
|

Điều 24. Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

      Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức công tác hợp tác quốc tế và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch hàng năm, chiến lược phát triển trường; thực hiện việc nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo Nhà trường. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển công tác hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của trường đối với xã hội.

2. Tham mưu, trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học của trường. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

3. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do trường để nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên và trao đổi kinh nghiệm. Theo dõi, đánh giá kết quả các hội nghị, hội thảo quốc tế.

4. Đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế. Tổ chức đàm phán, chuẩn bị ký kết hợp tác đào tạo với nước ngoài và theo dõi việc triển khai thực hiện. Tổ chức đánh giá kết quả theo định kỳ và tổng kết, đánh giá kết thúc chương trình hợp tác quốc tế. Tranh thủ các nguồn tài trợ theo đúng pháp luật hiện hành.

5. Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế vào làm việc với lãnh đạo trường và các khoa chuyên môn về quan hệ, hợp tác quốc tế và đầu tư trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phối hợp, hướng dẫn các khoa chuyên môn trong việc tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

6. Làm đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch các đoàn vào làm việc với trường, các khoa và bộ môn chuyên môn. Phối hợp với Phòng Hành chính – Quản trị, với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh chính trị trong quan hệ hợp tác quốc tế của trường (đoàn ra và đoàn vào), đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật
Nhà nước.

7. Tổ chức và làm đầu mối liên lạc để các cán bộ, giảng viên tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn để các cán bộ, giảng viên nắm bắt xu thế phát triển, nâng cao năng lực; tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường Đại học, Cao đẳng trên thế giới.

8. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh, và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học của Nhà trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

9. Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu trong Nhà trường.

10. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên.

11. Nghiên cứu xây dựng chiến lược trung hạn, dài hạn phát triển Nhà trường.

12. Nghiên cứu và định hướng phát triển các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.

13. Nghiên cứu xây dựng kênh thông tin về việc làm hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động.

14.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

|