Giới thiệu

Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập là một trường cao đẳng đa cấp của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là: đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo từng cấp bậc học, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Việc thành lập trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ học vấn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo cán bộ quản lý kinh tế có trình độ cao đẳng và TCCN, có kiến thức sâu rộng, có chất lượng cao về chuyên môn và kỷ năng thực hành cơ bản về ngành nghề đào tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo nhằm tạo ra những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và tác phong khoa học, năng động và sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

|