Giới thiệu

Đoàn Thanh Niên

Đoàn Thanh niên | 31/03/2016
|

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ V 2017 - 2019

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Hồ Nguyễn Phú Bảo Bí thư 096.2242.999 - baohnp@kthcm.edu.vn
Lê Nguyễn Quốc Phi Phó Bí thư  
Trần Thị Mỹ Tiên Phó Bí thư  
Nguyễn Nhựt Toàn Ủy viên Ban Thường vụ  
Trần Nguyễn Khánh Toàn Ủy viên Ban Thường vụ  
Đặng Thị Ngọc Ánh Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành  
Đỗ Thị Thu Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành  
Lê Tất Linh Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Trung Nhật Ủy viên Ban Chấp hành  
Y Nhật Quang Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Kim Quân Ủy viên Ban Chấp hành    
Phan Minh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành  
Bạch Thị Thu Uyên Ủy viên Ban Chấp hành  
Lê Thị Thanh Vân Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: vanthudoantruong@gmail.com

Điện thoại: +84.28.3832.2826

  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ IV 2016 - 2018

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Trần Nguyễn Khánh Toàn Chủ tịch 0122 705 8350 - khanhtoan230596@gmail.com
Nguyễn Nhật Quang Phó Chủ tịch  
Lê Tất Linh Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Thư ký  
Lê Thị Thanh Vân Ủy viên Ban Thư ký  
Nguyễn Hữu Chí Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Hoài Linh Ủy viên Ban Chấp hành  
Văn Thị Ngọc Linh Ủy viên Ban Chấp hành  
Pham Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành  
Trương Thị Phận Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Kim Quân Ủy viên Ban Chấp hành  
Đỗ Thị Thảo Ủy viên Ban Chấp hành    
Phan Hoàng Trúc Tố Ủy viên Ban Chấp hành  
Bùi Thị Tố Vàng Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Phi Yến Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: cdkinhte@hoisinhvien.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

|