Giới thiệu

Giới thiệu BCH Công đoàn cơ sở

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố chuẩn y công nhận theo Quyết định số: 1622/QĐ-CĐGD ngày 20 tháng 12 năm 2017. Gồm có 07 đồng chí:

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch

Liên hệ: xuannt@kthcm.edu.vn

 

Đồng chí Phan Trương Hiếu - Phó Chủ tịch 

Liên hệ: hieupt@kthcm.edu.vn

 

Đồng chí Dương Đoàn Bảo Trâm - Ủy viên BCH, Kế toán CĐCS

Liên hệ: tramddb@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công, Thủ quỹ CĐCS

Liên hệ: thaontp@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Tô Minh Hải - Ủy viên BCH

Liên hệ: haitm@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Việt Đăng - Ủy viên BCH

Liên hệ: dangnpv@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Trần Nguyễn Minh Nhựt - Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn thư CĐCS

Liên hệ: nhuttnm@kthcm.edu.vn

 

|