Giới thiệu

Giới thiệu BCH Công đoàn cơ sở

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS được Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố chuẩn y công nhận theo Quyết định số 1622/QĐ-CĐGD ngày 20/12/2017 và Quyết định số 26/QĐ-CĐGD ngày 14/5/2019 về việc chuẩn y bầu bổ sung Ủy viên BCH. Gồm có 07 đồng chí:

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch

Liên hệ: xuannt@kthcm.edu.vn

 

Đồng chí Phan Trương Hiếu - Phó Chủ tịch, phụ trách thi đua, tổ chức 

Liên hệ: hieupt@kthcm.edu.vn

 

Đồng chí Dương Đoàn Bảo Trâm - Ủy viên BCH, Kế toán CĐCS

Liên hệ: tramddb@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên BCH, Thủ quỹ CĐCS

Liên hệ: thaontp@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Lê Thị Trang - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, phụ trách tuyên truyền

Liên hệ: Tranglt@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Việt Đăng - Ủy viên BCH, phụ trách phong trào

Liên hệ: dangnpv@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Trần Nguyễn Minh Nhựt - Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn thư CĐCS

Liên hệ: nhuttnm@kthcm.edu.vn

 

|