Giới thiệu

Giới thiệu khoa Du lịch

Khoa Du lịch | 01/10/2019
|

Khoa Du lịch được thành lập ngày 01/9/2019 theo quyết định số 429/QĐ-CĐKT ngày 27/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.,

Khoa Du lịch có chức năng, nhiệm vụ sau:

CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị.

- Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; Quản lý công tác chuyên môn và quản lý Sinh viên - Học sinh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

 NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết kỹ năng, kỹ xảo của học sinh, sinh viên.

- Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng Chuyên ngành trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DU LỊCH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GHI CHÚ

1

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

PHÓ HIỆU TRƯỞNG;

PHỤ TRÁCH KHOA DU LỊCH

 
2  TRẦN VĂN HÙNG CỐ VẤN  HĐ
3  TRẦN THỊ HOÀNG OANH  GIẢNG VIÊN  
4  LÊ ĐỨC TÍNH

GIẢNG VIÊN

 
5  PHẠM THÙY LINH

GIẢNG VIÊN

 
6  NGUYỄN DUY THÀNH GIẢNG VIÊN  
7 NGÔ THỊ LAN CHI

GIẢNG VIÊN

|