Giới thiệu

Giới thiệu Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo | 11/07/2015
|

1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1.1 Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.

1.2 Nhiệm vụ

1. Thực hiện, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, hệ liên thông chính quy, hệ vừa học vừa làm. Khai thác và triển khai các chương trình tiên tiến vào công tác đào tạo của trường.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường. Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương và các trường đại học, cao đẳng khác.

3. Phối hợp với các khoa đào tạo, ban chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo.

4. Xây dựng kế hoạch và triển khai hệ thống tín chỉ.

5. Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm cho hệ chính quy, hệ liên thông chính quy, hệ vừa học vừa làm. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường.

6. Lập đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hàng năm, bao gồm: lập kế hoạch, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển (hoặc tổ chức thi) và triệu tập thí sinh trúng tuyển. Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển khóa, chuyển hệ, chuyển trường, du học, xuất cảnh.

7. Tổ chức thi, chấm thi, quản lý điểm gốc thi các học phần và thi tốt nghiệp theo kế hoạch.

8. Tổ chức quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của học sinh sinh viên, hồ sơ gốc và danh sách học sinh sinh viên theo quy định. Quản lý và cấp phát văn bằng theo quy chế của Bộ và quy định của trường.

9. Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên. Phối hợp với các trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xét chọn các học bổng, tài trợ cho học sinh sinh viên chính quy.

10. Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, khoa học – đào tạo và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, quy trình xếp ngành cho học sinh sinh viên.

11. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo. Xác minh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh sinh viên, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho học sinh sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

12. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ chính quy, hệ liên thông và hệ vừa học vừa làm; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

13. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

14. Phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc trường xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với tính chất từng môn học.

15. Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc trường tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi …

16. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

17. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

2. NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO:

Gồm các nhân sự sau:

STT

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách công việc

01

Võ Tấn Tài
Thạc sỹ Kinh tế
Trưởng phòng

' (08) 38 337 085
* taivt@kthcm.edu.vn

Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng.

Quản lý trực tiếp hoạt động: Khảo thí; Liên kết đào tạo chính quy, liên thông, vừa học vừa làm...

02

Hồ Nguyễn Cúc Phương
Thạc sỹ Khoa học máy tính
Phó Trưởng phòng

' (08) 38 337 085
* phuonghnc@kthcm.edu.vn

Quản lý trực tiếp hoạt động: Tuyển sinh; Phát triển chương trình đào tạo; Xây dựng kế hoạch...

03

Lê Thanh Đức
Thạc sỹ
Phó Trưởng phòng

' (08) 38 337 085
* duclt@kthcm.edu.vn

 Quản lý trực tiếp hoạt động dạy và học (điểm số, thời khóa biểu, khối lượng giảng dạy...)

04

Quan Đại Trí
Cử nhân Công nghệ thông tin
Chuyên viên

' (08) 38 322 825
* triqd@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác khảo thí.

05

Phạm Nguyễn Trà My
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên

' (08) 38 337 085
* mypnt@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác: Văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản; Thông tin website; Hợp đồng thỉnh giảng.

06

Nguyễn Vân Thư
Cao học Kinh tế
Chuyên viên

' (08) 38 337 085
* thunv@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác: Cấp phát, trích lục văn bằng, chứng chỉ; Thống kê, tổng hợp.

07

Trương Minh Thiện
Cử nhân Công nghệ thông tin
Chuyên viên

' (08) 38 322 825
* thientm@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác quản lý học vụ cao đẳng khoá 10 và trung cấp.

08

Nguyễn Thị Mai Phương
Cử nhân Xã hội học
Chuyên viên

' (08) 38 322 825
* phuongntm@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác quản lý học vụ cao đẳng khoá 11.

09

Trần Hồng Hậu
Cử nhân Quản lý giáo dục
Chuyên viên

' (08) 38 322 825
* hauth@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác quản lý học vụ cao đẳng khoá 12.

10

Huỳnh Thị Thúy Hằng
Cao học Kinh tế
Chuyên viên

' (08) 38 322 825
* hanghtt@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác: Đảm bảo chất lượng đào tạo; Hỗ trợ khảo thí.

11

Danh Ni
Thạc sỹ
Chuyên viên

' (08) 38 322 825
* 

Phụ trách công tác: Quản lý hoạt động dạy; Tuyển sinh.

 

|