Giới thiệu

Giới thiệu - trung tâm thông tin thư viện

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

I.Giới thiệu

Trung tâm thông tin thư viện được thành lập theo Quyết định số: 49 /QĐ-CĐKT, ngày 04 tháng 02 năm 2015, của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM.

II. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường trong công tác quản lý hệ thống mạng thông tin, thư viện, các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong trường.

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển, tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác quảng bá hình ảnh, thông tin về tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

- Nghiên cứu, thu thập, xử lí, thông báo và cung cấp tin, tư liệu về khoa học, giáo dục, công nghệ phục vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HS-SV.

III. Nhiệm vụ

- Quản lý hệ thống mạng thông tin của nhà trường

- Quản lý các chương trình, phần mềm phục vụ công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường

- Quản lý phòng máy

- Quản lý Thư viện

- Quản lý công tác tài liệu, ấn phẩm

|