Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 18/07/2017
|

I. Quyết định thành lập

Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo quyết định số 49/QĐ-CĐKT ngày 04 tháng 02 năm 2015 do
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác quản lý hệ thống mạng thông tin, thư viện, các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo nghiên cứu trong Nhà trường;
-  Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển, tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện
trong trường;

-  Thừa lệnh Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác quảng bá hình ảnh, thông tin về tuyển sinh hàng năm của Nhà trường;
-  Nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo và cung cấp tin, tư liệu về khoa học, giáo dục và công nghệ phục vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ

-  Quản lý hệ thống mạng thông tin của Nhà trường;
-  Quản lý các chương trình, phần mềm phục vụ công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường;
-  Quản lý phòng máy;
-  Quản lý Thư viện;
-  Quản lý tài liệu, ấn phẩm;
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

|