Giới thiệu

Giới thiệu về Đoàn thanh niên

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh được thành lập là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là: đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo từng cấp bậc học, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Việc thành lập trường Cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế TP Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ học vấn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo cán bộ quản lý kinh tế có trình độ cao đẳng và TCCN, có kiến thức sâu rộng, có chất lượng cao về chuyên môn và kỷ năng thực hành cơ bản về ngành nghề đào tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo nhằm tạo ra những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và tác phong khoa học, năng động và sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ VI 2019 - 2022

                 Họ và tên                 Chức vụ                         Thông tin liên lạc
Hoàng Tú Uyên  Bí thư  0972753905 - uyenht@kthcm.edu.vn 
Trần Nguyễn Minh Nhựt Phó Bí thư  0941066173 - nhuttnm@kthcm.edu.vn 
Trần Nguyễn Khánh Toàn Phó Bí thư  0928575749 - toantnk.@kthcm.edu.vn
Nguyễn Hải Nhân  Ủy viên Ban Thường vụ  
Phan Thị Thu Trang Ủy viên Ban Thường vụ  
Danh Ảo Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Nguyễn Thanh Hoa  Ủy viên Ban Chấp hành  
Thái Thành Lộc Ủy viên Ban Chấp hành  
Võ Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành  
Trương Thành Nhi Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Hiền Phương Ủy viên Ban Chấp hành    
Võ Thanh Thảo Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Văn Tiến Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Khắc Trường Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ VI 2020 - 2023

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Nguyễn Hải Nhân Chủ tịch              0945661554 - nguyenhainhan0505@gmail.com
Mai Thị Thu Tuyết Phó Chủ tịch  
Nguyễn Quốc Phong Phó Chủ tịch  
 Biện Thị Tuyết Giang  Ủy viên Ban Thư ký  
 Dương Hồng Thủy Ủy viên Ban Thư ký  
 Võ Hồng Đào  Ủy viên Ban Chấp hành  
 Danh Ảo Ủy viên Ban Chấp hành  
 Nguyễn Đoàn Thanh Phong Ủy viên Ban Chấp hành  
 Lê Thị Huỳnh Phúc Ủy viên Ban Chấp hành  
 Huỳnh Long Tấn Ủy viên Ban Chấp hành  
 Nguyễn Thị Kim An Ủy viên Ban Chấp hành  
 Trần Văn Công Ủy viên Ban Chấp hành    
 Nguyễn Ái Nguyệt Ủy viên Ban Chấp hành  
 Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên Ban Chấp hành  
 Phan Thị Mỹ Tiên Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

 

 

|