Giới thiệu

Giới thiệu về Đoàn thanh niên

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh được thành lập là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là: đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo từng cấp bậc học, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Việc thành lập trường Cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế TP Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ học vấn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo cán bộ quản lý kinh tế có trình độ cao đẳng và TCCN, có kiến thức sâu rộng, có chất lượng cao về chuyên môn và kỷ năng thực hành cơ bản về ngành nghề đào tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo nhằm tạo ra những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và tác phong khoa học, năng động và sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ V 2017 - 2019

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Hồ Nguyễn Phú Bảo Bí thư 096.2242.999 - baohnp@kthcm.edu.vn
Lê Nguyễn Quốc Phi Phó Bí thư  
Trần Nguyễn Khánh Toàn Phó Bí thư  
Nguyễn Thái Khang Ủy viên Ban Thường vụ  
Y Nhật Quang Ủy viên Ban Thường vụ  
Cao Thị Mỹ Luyện Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Lâm Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Hải Nhân Ủy viên Ban Chấp hành  
Phạm Thị Hoàng Yến Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Triệu Hoàng Nhật Ủy viên Ban Chấp hành  
Diệp Thanh Vy Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Nguyễn Thanh Hoa Ủy viên Ban Chấp hành    
Lê Duy Khang Ủy viên Ban Chấp hành  
     
     

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ V 2018 - 2020

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Y Nhật Quang Chủ tịch                 0924264842
Nguyễn Hải Nhân Phó Chủ tịch  
Phạm Thị Hoàng Yến Phó Chủ tịch  
Trần Lê Lan Anh Ủy viên Ban Thư ký  
Trần Thanh Hiền Ủy viên Ban Thư ký  
Nguyễn Xuân Đạt Ủy viên Ban Chấp hành  
Phạm Thị Thùy Duyên Ủy viên Ban Chấp hành  
Hồ Thị Hằng Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Tuyết Hoa Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Xuân Hùng Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Hoàng Khang Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Mỹ Loan Ủy viên Ban Chấp hành    
Nguyễn Thế Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành  
Lâm Phùng Ngọc Trúc Ủy viên Ban Chấp hành  
Phan Thị Minh Tú Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

 

 

|