Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ | 14/04/2016
|

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

 

Chức năng:

Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, công tác Y tế; Công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của Trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ:

1. Công tác Tổ chức và Cán bộ

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trường và các đơn vị trực thuộc trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện sau khi có quyết định.

- Tham mưu, đề xuất bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường Cao đẳng chất lượng cao.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, các chế độ bảo hiểm,…

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ phép, đánh giá cán bộ, công chức, viên chứchàng năm.

- Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng của trường.

2. Công tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật toàn trường.

- Thường trực Hội đồng thi đua, đề xuất các tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt
thi đua.

      3. Công tác đào tạo bồi dưỡng

      - Xây dựng chương trình Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhầm nâng cao chất lượngđội ngũ CB, GV,CNV đạt chuẩn.

      4. Công tác bảo vệ trị an

- Tổ chức công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra người, tài sản và phương tiện ra
vào trường.

- Xây dựng các nội quy, quy định về công tác bảo vệ trị an, bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy, các quy định nền nếp về lối sống, tác phong trong môi trường sư phạm. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong trường chấp hành.

- Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương thực hiện bảo vệ tài sản và an ninh của Nhà trường.

5. Y tế

Tham mưu Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và quản lý công tác phòng ngừa, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và HSSV, công tác vệ sinh, phòng dịch trong trường.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (ĐT: 08.38399644)

   1

ThS. Võ Thị Khánh Vân

Trưởng phòng

vanvtk@kthcm.edu.vn

2

ThS. Trần Thu Thủy

Phó trưởng phòng

thuytt@kthcm.edu.vn

3

CN. Nguyễn Thị Kim Hoàng

Chuyên viên

hoangntk@kthcm.edu.vn

4

CĐ. Đặng Đình Duy

Chuyên viên

duydd@kthcm.edu.vn

5

CN. Lê Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenltt@kthcm.edu.vn

6

CĐ. Hoàng Tú Như

Nhân viên

nhuht@kthcm.edu.vn

BỘ PHẬN Y TẾ

7

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nhân viên y tế

xuanntt@kthcm.edu.vn

8

Phạm Thị Ninh Trang

Nhân viên y tế

trangptn@kthcm.edu.vn

TỔBẢO VỆ

9

Phạm Văn Sen

Tổ trưởng

senpv@kthcm.edu.vn

10

Hồ Minh Công

Tổ phó

conghm@kthcm.edu.vn

11

Trần Mạnh Hướng

Bảo vệ

huongtm@kthcm.edu.vn

12

Phạm Văn Trung

Bảo vệ

trungpv@kthcm.edu.vn

13

Lý Quang Vinh

Bảo vệ

vinhlq@kthcm.edu.vn

14

Tô Hồng Tuấn

Bảo vệ

tuanth@kthcm.edu.vn

 

 

 
|