Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TỔ GIÁO DỤC - QUỐC PHÒNG - AN NINH - THỂ CHẤT

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 22/09/2015
|

GIỚI THIỆU VỀ TỔ GIÁO DỤC - QUỐC PHÒNG - AN NINH - THỂ CHẤT

       Tổ bộ môn Giáo dục – Quốc phòng – An ninh – Thể chất tiền thân là bộ môn Giáo dục Thể chất trực thuộc Tổ Giáo dục pháp luật và Thể chất được thành lập theo Quyết định số:101/QĐ-CĐKT, ngày 14/06/2005, tổ trưởng là cô ThS. Nguyễn Cửu Thị Hương Lưu.

      Ngày 28 tháng 8 năm 2013 theo quyết định 295/QĐ–CĐKT trên cơ sở sát nhập Tổ Tin học, bộ môn Thống kê thuộc Khoa Quản trị Kinh Doanh và bộ môn Giáo dục Thể chất thuộc Tổ Giáo dục Pháp luật và Thể chất.

     Ngày 31 tháng 8 năm 2015 theo quyết định 517/QĐ–CĐKT thành lập Tổ bộ môn Giáo dục – Quốc phòng – An ninh – Thể chất trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG

     Hiện nay Tổ bộ môn GD – QP – AN – TC chịu trách nhiệm giảng dạy học phần Giáo dục Thể chất trong chương trình đào tạo thuộc mục tiêu đào tạo của trường như sau:

STT

HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ

1

Giáo dục thể chất 1

Cao đẳng

2

Giáo dục thể chất 2

Cao đẳng

3

Giáo dục thể chất 3

Cao đẳng

4

Giáo dục thể chất

Trung cấp

 

 

|