Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH – SINH VIÊN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 05/09/2015
|

             Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ( viết tắt: TT. HĐ&HT HSSV ). Tên tiếng Anh: STUDENT ACTIVITIES AND SUPPORT CENTER.

       1. Chức năng:

      -  Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác tư vấn toàn diện cho HSSV.

     - Tham mưu Hiệu trưởng việc đưa ra các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về thực tập, việc làm, học tập.

      -  Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tổ chức các hoạt động Văn – Thể - Mỹ và kỹ năng mềm.

      -  Hỗ trợ cho HSSV học tập tốt, điều kiện ăn ở, đi lại.

      -  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

 2. Nhiệm vụ:

    -  Xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm và học kì, các chuyên đề cụ thể phù hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà trường.

    -  Xây dựng kế hoạch về đầu tư, phát triển cơ sở vật chất , bộ máy nhân sự để đảm bảo điều kiện cho các hoạt động diễn ra thường xuyên. Tổ chức và quản lý các hoạt động Văn – Thể - Mỹ, phát hiện các nhân tố tích cực để tổ chức bồi dưỡng trong tương lai.

    -  Định hướng nghề nghiệp cho HSSV.

    -  Hỗ trợ về tư vấn tâm lý học đường.

    -  Quan tâm, hỗ trợ về ăn ở, đi lại cho HSSV.

    -  Giới thiệu việc làm cho HSSV trong quá trình học tập.

    -  Liên hệ với doanh nghiệp tìm nơi thực tập cho HSSV.

   -  Liên hệ với doanh nghiệp tìm việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp, tạo mối quan hệ hai chiều tìm hiểu nhu cầu lao động.

    -  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

    -  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác về hướng dẫn tổ chức và quản lý các CLB cho HSSV.

        -  Các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM

  1. Ông Phạm Ngọc Hiệp - Giám đốc

Email: hieppn@kthcm.edu.vn

  2. Ông Nguyễn Quốc Tiến - NV quan hệ doanh nghiệp, tổ chức sự kiện và truyền thông

Email: tiennq@kthcm.edu.vn

  3. Bà Lê Lưu Thanh Vân - NV hành chính tổng hợp và hoạt động phong trào

Email: vanllt@kthcm.edu.vn

  4. Bà Trần Thị Mỹ Tiên - NV

 

Email: tienttm@kthcm.edu.vn 

  Tel: (08) 38 323250.

 

|