Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ HSSV

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 05/09/2015
|

             Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt: TT. HĐ&HTHSSV). Tên tiếng Anh: STUDENT ACTIVITIES AND SUPPORT CENTER.

       1. Chức năng:

 • Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác tư vấn toàn diện cho HSSV.
 • Tham mưu Hiệu trưởng việc đưa ra các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về thực tập, việc làm, học tập.
 • Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tổ chức các hoạt động Văn – Thể - Mỹ và kỹ năng mềm.
 • Hỗ trợ cho HSSV học tập tốt, điều kiện ăn ở, đi lại.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

       2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm và học kì, các chuyên đề cụ thể phù hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch về đầu tư, phát triển cơ sở vật chất , bộ máy nhân sự để đảm bảo điều kiện cho các hoạt động diễn ra thường xuyên. Tổ chức và quản lý các hoạt động Văn – Thể - Mỹ, phát hiện các nhân tố tích cực để tổ chức bồi dưỡng trong tương lai.
 • Định hướng nghề nghiệp cho HSSV.
 • Hỗ trợ về tư vấn tâm lý học đường.
 • Quan tâm, hỗ trợ về ăn ở, đi lại cho HSSV.
 • Giới thiệu việc làm cho HSSV trong quá trình học tập.
 • Liên hệ với doanh nghiệp tìm nơi thực tập cho HSSV.
 • Liên hệ với doanh nghiệp tìm việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp, tạo mối quan hệ hai chiều tìm hiểu nhu cầu lao động.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác về hướng dẫn tổ chức và quản lý các CLB cho HSSV.
 • Các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

|