Giới thiệu

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị Kinh doanh | 06/08/2015
|

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Khoa Quản Trị Kinh Doanh là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các chức năng - nhiệm vụ sau đây:

1. Quản lý Giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu; giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo  trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

6. Tổ chức đáng giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.


CHỦ NHIỆM KHOA

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương - Trưởng khoa

E-mail: phuongntt@kthcm.edu.vn


VĂN PHÒNG KHOA

Điện thoại: (08) 38.337.084

E-mail: khoaqtkd@kthcm.edu.vn

Phụ trách: Lê Vũ Khắc Đạt - Giáo vụ khoa

Giờ làm việc:

Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TỔ QUẢN TRỊ CƠ SỞ

TỔ QUẢN TRỊ CHUYÊN NGÀNH

1. ThS. Trần Kim Đính

E-mail: dinhtk@kthcm.edu.vn

1. ThS. Huỳnh Thanh Giang

E-mail: gianght@kthcm.edu.vn

2. Nguyễn Ngọc Đức

E-mail: ducnn@kthcm.edu.vn

2. ThS. Lê Thị Hồng Hà

E-mail: halth@kthcm.edu.vn

3. ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

E-mail: lienntk@kthcm.edu.vn

3. ThS. Nguyễn Thị Hiền Lương

E-mail: luongnth@kthcm.edu.vn

4. Trương Thị Hoài Phương

E-mail: phuongtth@kthcm.edu.vn

4. ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

E-mail: nganntk@kthcm.edu.vn

5. ThS. Lương Trần Quỳnh

E-mail: quynhlt@kthcm.edu.vn

5. ThS. Lê Đức Thọ

E-mail: thold@kthcm.edu.vn

6. ThS. Huỳnh Thị Thiệt

E-mail: thietht@kthcm.edu.vn

6. ThS. Nguyễn Ngọc Thuận

E-mail: thuannn@kthcm.edu.vn

7. Lê Thị Ngọc Trâm

E-mail: tramltn@kthcm.edu.vn

7. ThS. Huỳnh Thị Quỳnh Tuyên

E-mail: tuyenhtq@kthcm.edu.vn

8. ThS. Trần Thị Thu Trang

E-mail: trangttt@kthcm.edu.vn

8. ThS. Trần Ngọc Phương Uyên

E-mail: uyentnp@kthcm.edu.vn

9. Hoàng Tú Uyên

E-mail: uyenht@kthcm.edu.vn

 

 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

 

 

 

 
|