Giới thiệu

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị Kinh doanh | 06/08/2015
|

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Khoa Quản Trị Kinh Doanh là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các chức năng - nhiệm vụ sau đây:

1. Quản lý Giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu; giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo  trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

6. Tổ chức đáng giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.


BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. ThS. Tăng Thị Bích Hằng - Trưởng khoa

E-mail: hangttb@kthcm.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương - Phó trưởng khoa

E-mail: phuongntt@kthcm.edu.vn

3. ThS. Võ Tấn Tài - Phó trưởng khoa

E-mail: taivt@kthcm.edu.vn


VĂN PHÒNG KHOA

Điện thoại: (08) 38.337.084

E-mail: khoaqtkd@kthcm.edu.vn

Phụ trách: Lê Vũ Khắc Đạt - Giáo vụ khoa


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TỔ QUẢN TRỊ CƠ SỞ

TỔ QUẢN TRỊ CHUYÊN NGÀNH

1. ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương - Tổ trưởng

E-mail: phuongntt@kthcm.edu.vn

1. ThS. Võ Tấn Tài - Tổ trưởng

E-mail: taivt@kthcm.edu.vn

2. ThS. Trần Kim Đính

E-mail: dinhtk@kthcm.edu.vn

2. ThS. Huỳnh Thanh Giang

E-mail: gianght@kthcm.edu.vn

3. Nguyễn Ngọc Đức

E-mail: ducnn@kthcm.edu.vn

3. ThS. Lê Thị Hồng Hà

E-mail: halth@kthcm.edu.vn

4. ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

E-mail: lienntk@kthcm.edu.vn

4. ThS. Tăng Thị Bích Hằng

E-mail: hangttb@kthcm.edu.vn

5. Trương Thị Hoài Phương

E-mail: phuongtth@kthcm.edu.vn

5. Nguyễn Thị Hiền Lương

E-mail: luongnth@kthcm.edu.vn

6. ThS. Lương Trần Quỳnh

E-mail: quynhlt@kthcm.edu.vn

6. ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

E-mail: nganntk@kthcm.edu.vn

7. ThS. Huỳnh Thị Thiệt

E-mail: thietht@kthcm.edu.vn

7. ThS. Lê Đức Thọ

E-mail: thold@kthcm.edu.vn

8. Lê Thị Ngọc Trâm

E-mail: tramltn@kthcm.edu.vn

8. ThS. Nguyễn Ngọc Thuận

E-mail: thuannn@kthcm.edu.vn

9. ThS. Trần Thị Thu Trang

E-mail: trangttt@kthcm.edu.vn

9. ThS. Huỳnh Thị Quỳnh Tuyên

E-mail: tuyenhtq@kthcm.edu.vn

10. Hoàng Tú Uyên

E-mail: uyenht@kthcm.edu.vn

10. ThS. Trần Ngọc Phương Uyên

E-mail: uyentnp@kthcm.edu.vn


 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

 

 

 

 
|