Giới thiệu

KHOA TÀI CHINH - KẾ TOÁN

Khoa Tài chính - Kế toán | 06/08/2015
|

 PHẦN 1: CHUYÊN NGÀNH PHỤ TRÁCH

I. Trình độ Cao đẳng:

1. Hình thức đào tạo: Chính quy

- Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

2. Hình thức đào tạo: Chính quy liên thông từ TCCN lên Cao đẳng:

- Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

II. Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp:

1. Hình thức đào tạo: Chính quy

- Kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tin học kế toán).

- Kế toán hành chính sự nghiệp (chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp).

2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

- Kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tin học kế toán).

- Kế toán Hành chính sự nghiệp (chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp).

 

 PHẦN 2: TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

I.   Ban chủ nhiệm Khoa :

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Email Số điện thoại
1 Phạm Vũ Điểm Trưởng khoa Thạc sĩ diempv@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14 
2 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Trưởng khoa Thạc sĩ hantt@kthcm.edu.vn

 

II.  Bộ phận giáo vụ khoa.

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Hoàng Lâm Giáo vụ khoa Cử nhân lamnh@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14

 III. Các tổ bộ môn trực thuộc Khoa:

1. Tổ bộ môn Tài chính:

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Thu Huyền Tổ trưởng Thạc sĩ huyennt@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Dương Ngọc Kiều Diễm Giảng viên Thạc sĩ diemnk@kthcm.edu.vn
3 Phạm Vũ Điểm Trưởng khoa Thạc sĩ diempv@kthcm.edu.vn
4 Nguyễn Thị Duyên Mai Giảng viên Thạc sĩ maintd@kthcm.edu.vn
5 Trương Minh Nam Giảng viên Cử nhân namtm@kthcm.edu.vn
6 Nguyễn Hồng Ngọc Giảng viên Thạc sĩ ngocnh@kthcm.edu.vn
7 Phạm Thị Nhớ Giảng viên Thạc sĩ nhopt@kthcm.edu.vn
8 Phạm Thị Hồng Nhung Giảng viên Thạc sĩ nhungpth@kthcm.edu.vn
9 Nguyễn Thị Chi Thảo Giảng viên Thạc sĩ thaontc@kthcm.edu.vn
10 Lê Ngọc Đoan Trang Giảng viên Thạc sĩ tranglnd@kthcm.edu.vn
11 Nguyễn Thị Thanh Trang Giảng viên Thạc sĩ trangntt@kthcm.edu.vn
12 Trần Thái Trí Giảng viên Thạc sĩ tritt@kthcm.edu.vn
13 Nguyễn Hồng Tuấn Giảng viên Cao học tuannh@kthcm.edu.vn


2. Tổ bộ môn Kế toán:

Stt Học và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Di Tích Tổ trường Cử nhân tichnd@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Dương Thị Viên An Giảng viên Thạc sĩ andtv@kthcm.edu.vn
3 Phạm Thị Ngọc Cẩm Giảng viên Cao học campt@kthcm.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưởng khoa Thạc sĩ hantt@kthcm.edu.vn
5 Nguyễn Hoàng Hải Giảng viên Thạc sĩ hainh@kthcm.edu.vn
6 Lê Phan Vĩnh Lộc Giảng viên Cao học loclpv@kthcm.edu.vn
7 Vũ Thanh Long Giảng viên Thạc sĩ longvt@kthcm.edu.vn
8 Trần Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ thaotp@kthcm.edu.vn
9 Trần Thị Kim Xuyến Giảng viên Cao học xuyenttk@kthcm.edu.vn
10 Lê Thị Thúy Vân Giảng viên Cử nhân vanltt@kthcm.edu.vn

     

3. Tổ bộ môn Kế toán tin học:

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Định Tổ trưởng Cử nhân dinhnq@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Trần Hồng Đạt Giảng viên Cử nhân datth@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Minh Luân Giảng viên Cử nhân luannm@kthcm.edu.vn

 

4. Tổ bộ môn Tổng hợp:

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Võ Thị Ngọc Thúy Tổ trưởng Thạc sĩ thuyvtn@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Trần Thị Thùy Anh Giảng viên Thạc sĩ anhttt@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Thị Kim Cương Giảng viên Cao học cuongntk@kthcm.edu.vn
4 Tạ Thị Dung Giảng viên Cao học dungtt@kthcm.edu.vn
5 Dương Diễm Kiều Giảng viên Thạc sĩ kieudd@kthcm.edu.vn
6 Phạm Hà Hoàng Oanh Giảng viên Thạc sĩ oanhpth@kthcm.edu.vn
7 Phạm Thị Thủy Giảng viên Thạc sĩ thuypt@kthcm.edu.vn
8 Vũ Thị Thúy Giảng viên Thạc sĩ thuyvt@kthcm.edu.vn
9 Đặng Thị Hà Tiên Giảng viên Thạc sĩ tiendth@kthcm.edu.vn

     

|