Giới thiệu

Nhân sự phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 15/08/2015
|
Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm các thành viên sau:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH EMAIL
1
Nguyễn Thị Thanh Hà
Trưởng phòng
Theo dõi chung hoạt động của phòng
hantt@kthcm.edu.vn
2
Lâm Hàn Tuấn Kiệt
Phó Trưởng phòng
Theo dõi công trình khu C
kietlht@kthcm.edu.vn
3
Dương Đoàn Bảo Trâm
Nhân viên
Theo dõi thanh toán nguồn học phí và sự nghiệp khác (Tiền mặt) và các khoản thuế
tramddb@kthcm.edu.vn
4
Nguyễn Thanh Trí
Nhân viên
Theo dõi thanh toán nguồn NSNN và các loại quỹ
trint@kthcm.edu.vn
5
Đỗ Thùy Mai
Nhân viên
Theo dõi thu nhập CBCNV và chế độ BHXH
maidt@kthcm.edu.vn
6
Lê Thị Mỹ Nương
Nhân viên
Theo dõi nguồn thu học phí và sự nghiệp khác
nuongltm@kthcm.edu.vn
7
Dương Quốc Khanh
Nhân viên
Theo dõi thanh toán nguồn học phí và sự nghiệp khác (Chuyển khoản)
khanhdq@kthcm.edu.vn
8
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Nhân viên
Theo dõi TSCĐ - Vật liệu - CCDC
hanghtt@kthcm.edu.vn
9
Phạm Thị Mộng Diễm
Nhân viên
Theo dõi hoạt động đào tạo ngắn hạn - dịch vụ khác và các loại hợp đồng
diemptm@kthcm.edu.vn
10
Phạm Thanh Hà
Nhân viên
Theo dõi thu sự nghiệp khác
hapt@kthcm.edu.vn
11
Nguyễn Thanh Tâm
Phó Trưởng phòng
Theo dõi hoạt động dự án ĐTXDCB
tamnt@kthcm.edu.vn
12
Vũ Thanh Mỹ
Nhân viên
Hỗ trợ theo dõi nguồn thu học phí
myvt@kthcm.edu.vn
13
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nhân viên
Thủ quỹ
thaontt@kthcm.edu.vn

 

|