Giới thiệu

Nhân sự phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế toán - Tài vụ | 15/08/2015
|

Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm các thành viên sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Mộng Triệu Lan

Trưởng phòng

lanmt@kthcm.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thủ quỹ

thaontt@kthcm.edu.vn

3

Vũ Thanh Mỹ

Kế toán viên

myvt@kthcm.edu.vn

4

Phạm Thanh Hà

Kế toán viên

hapt@kthcm.edu.vn

5

Đỗ Thùy Mai

Kế toán viên

maidt@kthcm.edu.vn

6

Dương Đoàn Bảo Trâm

Kế toán viên

tramddb@kthcm.edu.vn

7

Nguyễn Thanh Trí

Kế toán viên

trint@kthcm.edu.vn

8

Nguyễn Đăng Cường

Kế toán viên

cuongnd@kthcm.edu.vn

9

Phạm Thị Thúy Sinh

Kế toán viên

sinhptt@kthcm.edu.vn

 

|