Giới thiệu

Nhân sự Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

Phòng QHHT & NCPT | 02/11/2015
|

 

GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH EMAIL SĐT GHI CHÚ
1 Cô Đỗ Thị Kim Thanh Trưởng phòng thanhdtk@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
2 Thầy Phạm Trần Phương Anh Chuyên viên anhptp@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
3 Cô Trần Thị Thảo Hương Chuyên viên huongttt@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
4 Cô Bạch Lý Bảo Trân Chuyên viên tranblb@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
5 Cô Phạm Lâm Thanh Trúc Chuyên viên trucplt@kthcm.edu.vn 028.38306.442 Thai sản 
6 Thầy Đinh Thanh Phong Chuyên viên phongdt@kthcm.edu.vn 028.38306.442 Tổ trưởng Tổ Công đoàn
 Cô Nguyễn Phạm Khánh Thụy Nhân viên thuynpk@kthcm.edu.vn 028.38306.442   
8 Cô Lê Anh Huyền Trang Nhân viên tranglah@kthcm.edu.vn 028.38306.442   

 

 

 

|