Giới thiệu

Nhân sự Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

Phòng QHHT & NCPT | 02/11/2015
|

 

GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH EMAIL SĐT GHI CHÚ
1 Cô Đỗ Thị Kim Thanh Trưởng phòng thanhdtk@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
2 Thầy Nguyễn Minh Đức Phó Phòng ducnm@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
3 Thầy Văn Công Khánh Linh Chuyên viên   028.38306.442 Nghỉ bệnh
4 Thầy Phạm Trần Phương Anh Chuyên viên anhptp@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
5 Cô Trần Thị Thảo Hương Chuyên viên huongttt@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
6 Cô Bạch Lý Bảo Trân Chuyên viên tranblb@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
7 Cô Phạm Lâm Thanh Trúc Chuyên viên trucplt@kthcm.edu.vn 028.38306.442  
8 Thầy Đinh Thanh Phong Chuyên viên phongdt@kthcm.edu.vn 028.38306.442 Tổ trưởng Tổ Công đoàn
|