Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trung tâm ĐTQT & PT NNL | 06/10/2015
|

 

CHỨC NĂNG

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện các chương trình liên kết quốc tế về giáo dục và đào tạo;

- Quản lý và thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao; các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài;

- Thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cho các đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đáp ứng thị trường trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

-  Chủ trì và phối hợp thực hiện các chương trình đào ngắn hạn, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội; đào tạo có địa chỉ;

-  Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp tổ chức khảo thí các chương trình ngoại ngữ.

NHIỆM VỤ

-  Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm, tập trung xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo liên kết trong và ngoài nước; tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước;

-  Triển khai thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao; các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài;

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường những hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước, công tác tổ chức liên kết đào tạo ngôn ngữ, giới thiệu các chương trình du học và học bổng, việc làm của các doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc tại các nước có mội quan hệ hợp tác cho học sinh sinh viên (HSSV), cán bộ, giảng viên trường, huấn luyện kỹ năng mềm và các hoạt động liên quan để tăng cường mối quan hệ Việt Nam và các nước khác;

-  Thực hiện công tác tư vấn du học;

-  Xây dựng và triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn đã được phê duyệt; thông báo chiêu sinh, tuyển chọn học viên, sắp xếp lịch học tập, quản lý lớp học, tổ chức thi giai đoạn, thi kết thúc khóa học, quản lý điểm của học viên, đánh giá phân loại học viên, công nhận tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ khóa học cho học viên theo đúng quy định hiện hành;

-  Tham gia xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án trong và ngoài nước về hỗ trợ đào tạo phát triển nhân lực;

-  Xây dựng kế hoạch mời giảng viên, báo cáo viên, cộng tác viên trong và ngoài ngành nhằm phục vụ công tác giảng dạy của Trung tâm;

-  Đề xuất với Hiệu trưởng về việc sửa chữa, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho Trung tâm, quản lý việc sử dụng trang thiết bị được giao và được phép sử dụng cơ sở vật chất chung của Trường phục vụ cho công tác đào tạo;

-  Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kế, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của
pháp luật;

-  Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà trường, Nhà nước;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

                             

             

Giám đốc

Trần Thị Ngọc Thảo     

     Email: thaottn@kthcm.edu.vn

ĐT: 028 38355615

- Phụ trách chung

- Triển khai công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu

- Định hướng và xây dựng kế hoạch tổng thể cho công tác của Trung tâm

- Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác chung của Trung tâm

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

- Đánh giá năng lực, hiệu quả công việc viên chức theo quy định

- Theo dõi hoạt động báo cáo tuần, tháng, quý, năm của Trung tâm

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

                

Đào Văn Đạt

Phó Giám đốc

Email: datdv@kthcm.edu.vn

ĐT: 028 38355615 

- Phụ trách các chương trình đào tạo chính quy và ngắn hạn

- Phụ trách chương trình đào tạo quốc tế

- Phụ trách đề án, dự án

- Phụ trách các chương trình đào tạo ngoại ngữ

- Phụ trách chương trình tư vấn du học

- Lên kế hoạch mở lớp, quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình đào tạo và quá trình đào tạo đúng quy định

- Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Tham mưu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội

- Giao dịch với đối tác theo sự phân công của Giám đốc

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

               

Phó Giám đốc

Lê Thị Mai Hương

 Email:huongntm@kthcm.edu.vn 

ĐT: 028 38330749

- Phụ trách các công tác hành chính của đơn vị; Thực hiện công tác đối nội

- Phụ trách công tác ISO và triển khai thực hiện quy trình ISO của Trung tâm.

- Phụ trách CSVC, VPP phục vụ cho công tác của Trung tâm và lớp học.

- Thực hiện các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu và báo cáo tuần, tháng về tất cả các hoạt động của Trung tâm.

- Phụ trách công tác công đoàn của Trung tâm.

- Phụ trách chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật; Việt - Đài

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng

- Tham mưu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Giao dịch với đối tác theo sự phân công của Giám đốc.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

 

Chuyên viên

Mộng Triệu Lan

Email: lanmt@kthcm.edu.vn

ĐT: 02838330749

 

 

- Lập Kế hoạch dự toán hoạt động hàng năm cho Trung tâm

- Quản lý các khoản thu từ các lớp đào tạo

- Thực hiện kiểm soát chi các lớp đào tạo

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp về thu - chi phục vụ công tác quản lý thu - chi

- Thực hiện công tác quản lý tiền mặt

- Hỗ trợ công tác thu học phí, Hỗ trợ công tác thu tuyển sinh

- Hỗ trợ triển khai và quản lý các lớp học, khóa học

- Phụ trách các chính sách hỗ trợ học viên của Trung tâm; Tham mưu các chương trình chính sách chăm sóc khách hàng

- Thực hiện công tác đối ngoại

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Thực hiện công tác tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

 

Chuyên viên

Lê Thị Ngọc Uyên

Email: uyenltn@kthcm.edu.vn

ĐT: 028 38330749

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc thu nợ học viên

- Thực hiện thu tiền, ghi danh tuyển sinh

- Thực hiện các báo cáo chi tiết liên quan đến tài chính thu, chi hàng ngày

- Quản lý tất cả các loại biên lai tài chính sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn: Biên lai nhờ thu hộ của đối tác, biên lai của Trung tâm, biên lai của Trường)

- Thực hiện việc quyết toán biên lai

- Thực hiện việc xuất hóa đơn tài chính

- Hỗ trợ triển khai và quản lý các lớp học, khóa học

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Thực hiện công tác tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

 

Chuyên viên

Phạm Thái Bình

Email: binhpt@kthcm.edu.vn

Phone: 028 38330749

- Phụ trách chương trình đào tạo chính quy

- Phụ trách chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài

- Phụ trách Quan hệ hợp tác quốc tế

- Phụ trách các đề án, dự án

- Phụ trách chương trình khởi nghiệp

- Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh và các chương trình đào tạo của
trung tâm

- Hỗ trợ triển khai và quản lý các lớp học, khóa học

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Thực hiện công tác tuyển sinh

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

 

Chuyên viên

Đoàn Huyền Ngọc

Email: ngocdh@kthcm.edu.vn 

 Phone: 028 38330749

- Phụ trách chương trình đào tạo ngắn hạn

- Phụ trách tư vấn du học

- Phụ trách chương trình đào tạo ngoại ngữ

- Lập kế hoạch chi tiết về khóa đào tạo

- Phụ trách tư tư vấn tuyển sinh

- Nghiên cứu thị trường và làm các báo cáo liên quan đến nhu cầu học tập của sinh viên trong và ngoài trường

- Chịu trách nhiệm triển khai và điều phối các lớp học, khóa học

- Hỗ trợ triển khai và quản lý các lớp học, khóa học

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

- Thực hiện công tác tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

     

Chuyên viên

Trần Tiến Mạnh

Email:manhtt@kthcm.edu.vn

Phone: 028 38330749

- Gắn kết và điều phối hoạt động của các bộ phận trong trung tâm

- Thực hiện tư vấn tuyển sinh và các công tác khác do Ban Giám đốc giao

- Thực hiện các công việc liên quan đến tài sản CSVC của Trung tâm

- Hỗ trợ triển khai và quản lý các lớp học, khóa học

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công việc chung của Nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công Nhà trường

Chuyên viên

Nguyễn Vũ Ngọc Dao

Email:daonvn@kthcm.edu.vn

       Phone: 0982840784

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm.

- Quản lý và cấp phát chứng chỉ cho học viên.

- Thực hiện các Kế hoạch hành chính của Trung tâm.

- Thực hiện công tác tuyển sinh.

- Hỗ trợ triển khai và quản lý các lớp học, khóa học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc


 

|