Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 06/10/2015
|

CHỨC NĂNG

  • Tư vấn du học.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí các chương trình ngoại ngữ.
  • Thực hiện các chương trình liên kết quốc tế về giáo dục và đào tạo.
  • Tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác.
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho những người đang đi làm.
  • Thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài.
  • Thực hiện các chương trình đào ngắn hạn, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hồ Nguyễn Phú Bảo Phó Giám đốc thường trực baohnp@kthcm.edu.vn
Huỳnh Thị Thúy Hằng Phó Giám đốc hanghtt@kthcm.edu.vn
Mộng Triệu Lan Kế toán lanmt@kthcm.edu.vn
Lê Thị Ngọc Uyên Quản lý học vụ uyenltn@kthcm.edu.vn
Trần Tiến Mạnh Văn thư manhtt@kthcm.edu.vn

Điện thoại: (+84) 28.38.336.547 - (+84) 28.38.330.749

Email: dtbd@kthcm.edu.vn

Facebook: facebook.com/ITHRDCenter

|