Học bổng HK2 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 10/01/2018
HSSV xem thời gian nhận học bổng cụ thể tại phòng Kế hoạch - Tài chính

Danh sách xét học bổng Cao đẳng HK 2 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 15/12/2017
Lưu ý: Đây chỉ là danh sách đủ điều kiện xét học bổng chưa phải là danh sách được nhận học bổng chính thức. Danh sách chính thức sẽ được công bố sau.

Học bổng hK1 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 09/06/2017
HSSV xem thời gian nhận học bổng cụ thể tại phòng Kế hoạch - Tài chính

Học bổng học kỳ 2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 11/01/2017
HSSV xem thời gian nhận học bổng cụ thể tại phòng Kế hoạch - Tài chính

Danh sách xét học bổng hk 2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 08/08/2016
Lưu ý: Đây chỉ là danh sách đủ điều kiện xét học bổng chưa phải là danh sách được nhận học bổng chính thức. Danh sách chính thức sẽ được công bố sau.

Danh sách HSSV nhận học bổng HK1 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 03/08/2016
Thời gian nhận học bổng HSSV theo dõi tại phòng Kế toán tài vụ.

Danh sách xét học bổng HK1 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 04/04/2016
Lưu ý: Đây chỉ là danh sách đủ điều kiện xét học bổng chưa phải là danh sách được nhận học bổng chính thức. Danh sách chính thức sẽ được công bố sau.