Học bổng

Danh sách HSSV nhận học bổng HK1 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 03/08/2016
|

Danh sách HSSV nhận học bổng HK1 NH 2015 - 2016

  1. Danh sách nhận học bổng Cao đẳng chính quy
  2. Danh sách nhận học bổng TCCN chính quy

Lưu ý:

Điều kiện nhận học bổng học kỳ 1 NH  2015 - 2016:

  • Hệ Cao đẳng: điểm trung bình học tập từ 7,78 trở lên (nếu điểm TBHT là 7,78 thì điểm rèn luyện từ 92 trở lên).
  • Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: điểm trung bình học tập từ 7,7 trở lên (nếu điểm TBHT là 7,7 thì điểm rèn luyện từ 79 trở lên).
|