Học bổng

Danh sách xét học bổng hk 2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 08/08/2016
|

I. Học kỳ 6 Khóa 9

STT Khoa Tài chính - Kế toán  Khoa Quản trị kinh doanh Khoa Thương mại du lịch Khoa Ngoại ngữ
1 Lớp CKT 9.1 Lớp CQT 9.1 Lớp CKD 9.1 Lớp CTA 9
2 Lớp CKT 9.2 Lớp CQT 9.2  Lớp CKD 9.2  
3 Lớp CKT 9.3 Lớp CQT 9.3  Lớp CXN 9.1  
4 Lớp CKT 9.4 Lớp CQT 9.4  Lớp CXN 9.2  
5 Lớp CKT 9.5      

II. Học kỳ 4 Khóa 10

STT Khoa Tài chính - Kế toán  STT Khoa Quản trị kinh doanh STT Khoa Thương mại - Du lịch STT Khoa Ngoại ngữ
1 Lớp CKT 10.1 1 Lớp CQT 10.1 1 Lớp CKD 10.1 1 Lớp CTA 10
2 Lớp CKT 10.2 2 Lớp CQT 10.2 2 Lớp CKD 10.2 STT Khoa Công tác xã hội  
3 Lớp CKT 10.3 3 Lớp CQT 10.3 3 Lớp CKD 10.3 1 Lớp CTX 10 
4 Lớp CKT 10.4 4 Lớp CQT 10.4 4 Lớp CXN 10.1    
5 Lớp CKT 10.5 5 Lớp CQT 10.5 5 Lớp CXN 10.2    
6 Lớp CKT 10.6 6 Lớp CQT 10.6        
7 Lớp CKT 10.7            
8 Lớp CKT 10.8            

III. Học kỳ 2 khóa 11

|